Αριθμός Εγγραφών ανα Ιδιότητα

Professor 433
Associate Professor 145
Assistant Professor 110
Fellow/Postdoctoral fellow 79
Director/Co-director/Chair/Co-Chair 76
Other 71
Lecturer 62
Senior scientist 38
Research Associate 36
Scientist 34
Professor Emeritus 31
Adjunct Professor 15
Reader 9
Associate director/associate chair 6